Dzisiaj jest piątek, 18 Sty 2019
Znajdujesz sie w:    
Poliw?glan PDF Drukuj Email

Poliw?glan jest termoplastycznym materia?em z grupy polimerw z grupy poliestrw, ktre s? formalnie estrami kwasu w?glowego. Formuje si? go poprzez wtrysk i wyt?aczanie na gor?co. Zaliczany jest do ?wiat?o-przepuszczalnych materia?w budowlanych, ktry ??czy w sobie bardzo dobr? wytrzyma?o?? mechaniczn?, przepuszczalno?? ?wiat?a, lekko?? i odporno?? termiczn?. Jego twardo?? i odporno?? na ?ciskanie jest zbli?ona do aluminium.

Metod? otrzymywania p?yt poliw?glanowych komorowych jak i p?yt poliw?glanowych litych jest ekstruzja z granulatu poliw?glanowego. Akryl, ktrym pokryty jest poliw?glan ma na celu uodpornienie powierzchni nara?onej na dzia?anie promieniowania UV, dlatego te? p?yty poliw?glanowe stosowane jako ekrany akustyczne przy autostradach posiadaj? oznaczenie, ?e s? pokryte akrylem obustronnie. Oznaczenia zamieszczane na foliach ochronnych p?yt poliw?glanowych s? niezmiernie istotne, szczeglnie w momencie monta?u, gdy? odwrcenie p?yt i odwrotne zamontowanie powoduje jej szybkie i nieodwracalne niszczenie. P?yty poliw?glanowe powinny by? rwnie? osadzane w odpowiednich profilach: aluminiowych lub z tworzyw sztucznych. Zadaszenia i daszki z poliw?glanu nie wymagaj? masywnej konstrukcji jak zadaszenia ze szk?a, ktre to najcz??ciej powodowa?yby wzrost kosztw. Bezwzgl?dnie nale?y unika? uszczelek lub szczeliw, ktre mog?yby wej?? w reakcj? chemiczn? z poliw?glanem, dlatego zaleca si? by poliw?glan komorowy spoczywa? na uszczelkach EPDM. Nie powinny bezpo?rednio styka? si? ze stal?, dopuszcza si? jednak styczno?? z konstrukcj? drewnian?. Gi?cie p?yt powinno by? wykonywane na zimno wedle indywidualnych warto?ci ka?dego materia?u, podawanej przez producenta, pami?taj?c jednak, ?e maksymalne wygi?cie nie powinno by? mniejsze ni? 175 grubo?ci p?yty. niezastosowanie si? do tych wytycznych i wygi?cie materia?u w cia?niejszym promieniu doprowadzi do zniszczenia i utraty gwarancji producenta.

Zakres temperatur, w ktrym poliw?glan zachowuje swoje w?a?ciwo?ci eksploatacyjne, jest bardzo szeroki: od 40C do +130C przy obci??eniu termicznym krtkotrwa?ym i od -30C do +110C przy obci??eniu d?ugotrwa?ym. - Wsp?czynnik przenikania p?yt poliw?glanowych komorowych wynosi od K=3,9 do K = 1,4 i maleje wraz ze wzrostem grubo?ci i wi?ksz? ilo?ci? komr. Odwrotnie do przepuszczalno?ci, ktra maleje wraz ze wzrostem grubo?ci p?yt, dlatego np. poliw?glan w kolorze "kryszta?" (bezbarwny) posiada przepuszczalno?? ?wiat?a w granicach od 64% do 82%. Zarwno poliw?glan lity jak i poliw?glan komorowy poch?ania promieniowanie UV w 100%, jednak promieniowanie cieplne (podczerwone) redukowane jest tylko cz??ciowo. Zaleca si? wi?c, by w obiektach o du?ej powierzchni do?wietlenia stosowa? p?yt? poliw?glanow? w kolorze mlecznym (poliw?glan opalizuj?cy) w celu zmniejszenia promieniowania cieplnego oraz redukcji "zjawiska ol?nienia s?onecznego". P?yty poliw?glanowe ulegaj? trwa?ym uszkodzeniom w wyniku dzia?ania wodnych roztworw alkalicznych i alkoholowych, gazw amoniakalnych i zjawisk hydrolitycznych. Posiadaj? jednak odporno?? na kontakt z wi?kszo?ci? kwasw nieorganicznych, z du?? cz??ci? kwasw organicznych, utleniaczy oboj?tnych i kwa?nych roztworw soli, t?uszczw, detergentw. Odporno?? zale?y jednak od wysoko?ci st??enia czynnika, ci?nienia oraz temperatury.

Podstawowym zastosowaniem poliw?glanu komorowego (poliw?glan kanalikowy, poliw?glan komrkowy) s? konstrukcje ?wietlikw dachowych, zadasze?, ?wietlikw ?ukowych, daszkw. Grubo?? stosowanego poliw?glanu zale?y wtedy od wymaga? termicznych oraz obci??e? ?niegiem i wiatrem. Poliw?glan lity jest doskona?ym wyborem je?li istnieje potrzeba wysokiej przejrzysto?ci oraz bardzo wysokiej odporno?ci na uderzenia. Nowoczesna i praktyczna forma ?wietlikw oraz daszkw ?ukowych umo?liwia szybkie zsuwanie si? warstwy ?niegu oraz zapobiega zaleganiu wszelkich osadw.