Dzisiaj jest piątek, 22 Lut 2019
Znajdujesz sie w:    
P?yty poliw?glanowe PDF Drukuj Email


P?yty masywne (lite)
Charakteryzuj? si? najwi?ksz? wytrzyma?o?ci? na uderzenia i rozbicia, s? prawie niezniszczalne. Dzi?ki wysokiej przejrzysto?ci doskonale nadaj? si? do zastosowania w miejscach gdzie wymagana jest dobra widoczno??. Idealnie nadaj? si? jako os?ony akustyczne przy drogach miejskich czy autostradach gdzie t?umienie ha?asu przy zachowaniu przejrzysto?ci odgrywa wa?n? rol?. Istnieje szereg odmian litych p?yt poliw?glanowych, ktre posiadaj? dodatkowe w?asno?ci, jak np. zwi?kszon? odporno?? na zarysowanie, podniesion? odporno?? chemiczn?, radykalnie zmniejszon? palno?? itp. Maj? liczne zastosowania w budownictwie, przemy?le, motoryzacji, reklamie.


P?yty komorowe

P?yty poliw?glanowe komorowe, z racji specjalnej struktury wewn?trznej zwane rwnie? p?ytami kanalikowymi. Obecnie najpopularniejszy rodzaj p?yt (zw?aszcza o grubo?ci 10 oraz 16 mm) w przyst?pnej cenie dzi?ki czemu s? najcz??ciej stosowanym rodzajem p?yt. S? odporne na warunki atmosferyczne (10 lat gwarancji producenta). Bardzo dobre parametry termoizolacyjne (wsp. U dochodz?cy do 1,15 W/m2/K ), wysoka przepuszczalno?? ?wiat?a, odporno?? na uderzenia (300 x mocniejsze od szk?a), niewielki ci??ar, du?a elastyczno??, spowodowa?o ich stosowane tam, gdzie najwa?niejsza jest lekko?? oraz zachowanie bezpiecze?stwa dla ludzi. Parametry te umo?liwiaj? zastosowanie lekkich konstrukcji monta?owych co daje im przewag? nad ci??kimi i drogimi systemami koniecznymi przy wykorzystaniu szk?a zespolonego tradycyjnego. Mo?liwe s? rwnie? odmiany p?yt posiadaj?ce dodatkowe w?asno?ci specjalne (zwi?kszona wytrzyma?o?? na r?nego typu obci??enia udarowe, wersja NO DROP, SOLAR CONTROL itp.).


P?yty komorowe - panele:
S? to p?yty grubo?? 30-40 mm ??czone na piro w?asne w zwi?zku z tym nie wymagaj? szczeblin. Stosowanie tego materia?u zalecane jest do przeszkle? p?askich sko?nych lub pionowych (?wietnie nadaje si? do szklenia du?ych po?aci). Materia?u tego nie stosuje si? do form ?ukowych. Do monta?u potrzebne jedynie profile aluminiowe obwiednie. P?yty do konstrukcji no?nej rygluje si? poprzez niewielkie kotwy ss?ce. Wysoki wsp?czynnik przenikania - nawet 1,65 przy ci??arze rzeczywistym.


Nasze p?yty posiadaj? Aprobaty Techniczne ITB i liczne certyfikaty zagraniczne.

APROBATY TECHNICZNE ITB; AT-15-7751/2008; AT-15-3518/2009